OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE DLA PARTNERÓW

 1. 1. Niniejsze Ogólne warunki handlowe, dalej jako OWH, określają zasady korzystania oraz funkcjonowania Portalu internetowego www.took.pl dla Partnerów Serwisu, stanowiąc jednocześnie integralną część umowy zawieranej w formie pisemnej pomiędzy MicroStep a Partnerem. W przypadku gdy umowa oraz OWH różnią się, decydujące znaczenie mają postanowienia umowy. OWH umieszczone są na stronie internetowej www.took.pl oraz przesyłane są Partnerowi pocztą elektroniczną przed zawarciem umowy.
 2. 2. OWH w szczególności określają prawa i obowiązki Partnera, a także, w sposób wyłączny, prawa i odpowiedzialność MicroStep w ramach przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. 3. Portal www.took.pl jest platformą internetową umożliwiającą prezentację Partnerów oraz ich oferty, a także wyszukiwanie przez Użytkowników informacji dot. Partnerów, przeglądanie ofert handlowych prezentowanych przez Partnerów oraz dokonywanie rezerwacji usług Partnerów.
 4. 4. Załącznikiem nr 1 do OWH są ogólne warunki dotyczące wykorzystywania danych took.pl.
 5. 5. Użyte w OWH określenia oznaczają:
  1. 5.1. MicroStep z siedzibą w Zielona Góra, ul. Strumykowa 19B/3, podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Portalu took.pl;
  2. 5.2. Portal took.pl - platforma internetowa umożliwiająca prezentację Partnerów oraz ich oferty, a także wyszukiwanie przez Użytkowników informacji dot. Partnerów, przeglądanie ofert handlowych prezentowanych przez Partnerów oraz dokonywanie rezerwacji usług Partnerów;
  3. 5.3. Partner – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który zawiera z MicroStep umowę dotyczącą korzystania z Portalu took.pl na zasadach obowiązujących w umowie oraz w OWH;
  4. 5.4. Użytkownik - podmiot wyszukujący na Portalu took.pl informacje dot. Partnerów, przeglądający oferty handlowe prezentowane przez Partnerów oraz dokonujący rezerwacji usług Partnerów.
 6. 6. Po podpisaniu umowy Partner rejestruje się w Portalu za pomocą Loginu i Hasła przekazanego przez MicroStep na wskazany przez Partnera adres e-mail. Login i Hasło upoważniają Partnera do korzystania z Panelu administracyjnego oraz funkcjonalności Portalu took.pl. Wykaz funkcjonalności Portalu took.pl stanowi załącznik nr 2 do OWH.
 7. 7. Partner zobowiązany jest do przesłania MicroStep – w terminie 14 dni od podpisania umowy - materiałów dot. działalności gospodarczej Partnera, takich jak opis firmy, opis działalności, opisy usług (oferty), ceny, opisy zasobów, opisy pracowników, loga w formacie .jpg lub .png w rozdzielczości 450x300, zdjęcia firmy w formacie .jpg lub .png w rozdzielczości 550x220. Materiały te powinny być dostarczone w formie elektronicznej na adres: zdjęcia@took.pl. Partner podpisując umowę oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do materiałów, materiały te nie naruszają praw osób trzecich oraz wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez MicroStep materiałów zgodnie z przeznaczeniem Portalu oraz w sposób i do celów określonych umową oraz OWH.
 8. 8. Na podstawie materiałów określonych w ust. 7 MicroStep przygotOWHje prezentację Partnera i udostępnia ją Partnerowi przez Portal took.pl. Partner w terminie 3 dni od umieszczenia przez MicroStep prezentacji na Portalu akceptuje ją lub odrzuca klikając odpowiednio w: AKCEPTUJE/ODRZUĆ. Partner nie ma możliwości dokonania samodzielnych zmian w prezentacji. Kliknięcie ODRZUĆ umożliwia Partnerowi wniesienie zastrzeżeń do prezentacji, przesłanie ich do MicroStep oraz dokonanie poprawek prezentacji przez MicroStep. Do poprawionej prezentacji stosuje się powyżej wskazany tryb.
 1. 2.1 Informacje dotyczące Partnera
  1. 2.1.1 Partner zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby informacje udostępniane MicroStep lub bezpośrednio na Portalu, w szczególności informacje dotyczące jego firmy były prawdziwe, rzetelne, aktualne i nie zawierały błędów ani nie wprowadzały w błąd Użytkowników. Partner zobowiązany jest również na prośbę MicroStep sprawdzać, czy informacje dotyczące Partnera zamieszczone na Portalu są prawdziwe, rzetelne, aktualne i nie zawierają błędów. Partner zobowiązany jest niezwłocznie poinformować MicroStep o każdym przypadku danych niespełniających ww. wymogów lub ich zmiany.
  2. 2.1.2 Partner wyraża zgodę na kopiowanie, przetwarzanie, opracowywanie, tłumaczenie, publiczne udostępnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób przez MicroStep materiałów określonych w ust. 2.1.4 oraz materiałów udostępnianych przez Partnera na Portalu. MicroStep zastrzega sobie prawo zmiany lub usunięcia informacji, które zawierają błędy, są niekompletne, naruszają warunki umowy albo OWH.
  3. 2.1.3 Partner nie ma prawa rozpowszechniania na innych portalach ani w jakichkolwiek innych materiałach promocyjnych jakichkolwiek informacji dotyczących firmy Partnera stworzonych, opracowanych, czy przetłumaczonych przez MicroStep.
  4. 2.1.4 Partner zobowiązany jest potwierdzić MicroStep, że przysługują mu prawa własności intelektualnej do wszelkich informacji, materiałów, zdjęć etc. umieszczanych na Portalu oraz o zakresie tych praw i wszelkich ograniczeniach tych praw. MicroStep odmówi zamieszczenia na Portalu informacji, zdjęcia, materiału etc., jeżeli Partner nie złoży MicroStep ww. oświadczenia albo gdy z oświadczenia Partnera wynika, że nie ma on prawa dysponowania informacją, zdjęciem, materiałem etc. Partner musi posiadać także zgodę na wykorzystywanie zdjęć od osób na nich widocznych lub od ich prawnych opiekunów.
  5. 2.1.5 Partner nie może żądać opublikowania na Portalu dostarczonych przez niego informacji. MicroStep decyduje wg własnego uznania o ich publikacji. W przypadku zdjęć nie jest zobowiązany do ujawniania nazwiska fotografa. Partner udostępniając MicroStep zdjęcia, jest tym samym zobowiązany do zapewnienia, że zdjęcia mogą być wykorzystane bez ujawniania nazwiska fotografa.
  6. 2.1.6 W przypadku gdy osoby trzecie skierują przeciwko MicroStep roszczenia dotyczące przysługujących im praw, dotyczące umieszczonych przez Partnera na Portalu samodzielnie albo przekazanych MicroStep informacji, materiałów, zdjęć etc., Partner zobowiązany jest do zwrotu MicroStep wszelkich kosztów powstałych w związku z dochodzeniem tych roszczeń, w tym kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów odszkodowań etc.
  7. 2.1.7 Partner nie ma prawa, bez wyraźnej pisemnej zgody MicroStep, wykorzystywania w jakikolwiek sposób oznaczenia TOOK.PL lub innych praw własności intelektualnej należących do MicroStep, chyba że zakres dozwolonego użytku został określony przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. 2.2 Oceny
  1. 2.2.1 MicroStep oferuje Użytkownikom możliwość opisania oraz oceny jakości usług/ produktów Partnerów Portalu. Użytkownicy przedstawiają opinie o Partnerach i ich usługach poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na portalu. MicroStep posiada wyłączne prawo do korzystania z informacji dodanych przez Użytkowników na temat Partnera.
  2. 2.2.2 MicroStep zastrzega sobie prawo do publikacji opisów oraz ocen Użytkowników dotyczących Partnerów. Partner jest świadom, że MicroStep jest jedynie dystrybutorem a nie autorem komentarzy - nie ma więc obowiązku sprawdzania poprawności ocen, opinii, ani ich prawdziwości.
  3. 2.2.3 MicroStep zastrzega sobie prawo do odrzucenia, zmiany, bądź usunięcia opisów czy ocen, które zawierają treści bezprawne, o charakterze sprzecznym z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami czy też zawierających nazwiska osób.
  4. 2.2.4 MicroStep nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz skutki dodanych przez Użytkowników opisów oraz ocen.
  5. 2.2.5 Partner nie ma prawa wykorzystywania opisów ani opinii Użytkowników, jeśli MicroStep nie wyrazi na to wyraźnej zgody w dodatkowej umowie zawartej między MicroStep a Partnerem.
 3. 2.3 (Online-) Marketing
  1. 2.3.1 MicroStep posiada prawo do reklamowania Partnera poprzez wykorzystywanie nazwy jego firmy na cele online marketingu, w tym marketingu elektronicznego czy też reklamy pay-per click.

   MicroStep wykorzystuje środki marketingowe wg własnego uznania oraz na własny koszt.
  2. 2.3.2 Partner jest świadomy sposobu działania wyszukiwarek oraz znaczenia rankingów stron internetowych (URL).
 4. 2.4 Ranking
  Kolejność, w jakiej Partnerzy pojawiają się na portalu (ranking) generowana jest automatycznie, wyłącznie przez MicroStep.
 1. 3.1 Niniejsza umowa zawarta jest pomiędzy MicroStep a Partnerem na czas nieokreślony. Obie strony posiadają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Jeśli Partner korzysta z abonamentu na dodatkowe moduły (np. TOOK Basic, TOOK Professional, TOOK Premium, TOOK Individual, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone z zachowaniem warunków handlowych dotyczące powyższych modułów oraz wskazywać, czy wypowiedzenie dotyczy tylko modułów dodatkowych czy całej umowy. Wypowiedzenie dokonane tylko w stosunku do modułów dodatkowych nie skutkuje rozwiązaniem umowy.
 2. 3.2 MicroStep zastrzega sobie prawo do zachowania wszelkich treści udostępnionych przez Partnera na portalu MicroStep.
 3. 3.3 Partner posiada prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych, istotnych okoliczności, o których powinien poinformować MicroStep wypowiadając umowę.
 4. 3.4 W przypadku nie dotrzymania przez Partnera warunków umowy, w tym OWH MicroStep zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zawieszenia aktywności Partnera na portalu do momentu wypełnienia przez niego obowiązku wynikającego z umowy. W przypadku nie usunięcia naruszenia po upływie uzgodnionego terminu MicroStep zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 5. 3.5 Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy składa się w formie pisemnej na adres MicroStep: ul. Strumykowa 19B/3, 65-101 Zielona Góra i adres Partnera podany w umowie.
 6. 3.6. MicroStep poinformuje Partnera o zmianie OWH drogą elektroniczną na wskazany przez Partnera adres e-mail.
  Jeżeli w terminie 7 dni od ww. informacji Partner nie wniesie sprzeciwu poprzez kliknięcie na ikonę ODRZUĆ, uważa się że wyraził zgodę na zmianę umowy.
 1. 4.1 W wyniku umyślnych zaniedbań MicroStep odpowiada wg regulacji ustawowych.
 2. 4.2 MicroStep nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Partnera za:
  1. 4.2.1 przerwy w dostawach Internetu, uniemożliwiające sprawne funkcjonowanie Portalu (w tym dostępność Portalu i ofert Partnera), spowodowane w szczególności awariami,
  2. 4.2.2 szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu przez Partnerów,
  3. 4.2.3 niezawinione i niezamierzone błędy w funkcjonowaniu Portalu,
  4. 4.2.4 utratę materiałów, informacji lub zdjęć umieszczonych na Portalu,
  5. 4.2.5 opinie i oceny Użytkowników wystawiane Partnerom,
  6. 4.2.6 umowy pomiędzy Użytkownikami a Partnerami,
  7. 4.2.7 sytuacje związane z naruszeniem praw Partnera przez podmioty trzecie, wykorzystywanie tych praw (w całości lub części) przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Partnera,
  8. 4.2.8 Partner ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na TOOK.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 1. 5.1 Umowa zawarta pomiędzy MicroStep a Partnerem oraz niniejsze OWH podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych umową lub OWH zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. 5.2 Nieważność któregokolwiek zapisu umowy lub OWH nie oznacza, że pozostałe postanowienia tracą ważność.. Nieważny zapis zostanie zastąpiony przez inną wiążącą regulację, która odpowiada treści oraz celowi umowy oraz wywiera ten sam skutek prawny.
 3. 5.3 W przypadku sporów pomiędzy MicroStep a Partnerem sądem właściwym jest Sąd Powszechny w Zielonej Górze.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z DANYCH PRZEZ TOOK.PL – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH

 1. 1.1 Portal www.took.pl jest platformą internetową prowadzoną przez MicroStep umożliwiającą prezentację Partnerów oraz ich oferty, a także wyszukiwanie przez Użytkowników informacji dot. Partnerów, przeglądanie ofert handlowych prezentowanych przez Partnerów oraz dokonywanie rezerwacji usług Partnerów.
 2. 1.2 MicroStep oferuje swoim Partnerom dodatkowe aplikacje za opłatą abonamentową (zwane dalej modułami), które obsługiwane są na serwerach hostowanych (m.in. TOOK Basic, TOOK Professional, TOOK Premium, TOOK Individual). Moduły te integrowane są ze stronami Partnera („integracja Partnera”) jako lokalne aplikacje na tabletach i udostępnione są w firmie Partnera („aplikacja Partnera”) lub też dostępne są dla niego w trybie online.
 3. 1.3 Moduły umożliwiają pobieranie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych o Użytkownikach łącznie z danymi, (i) które pobrał Partner, (ii) które Partner otrzymał od Użytkownika, np. telefonicznie lub (iii) które Użytkownik dodał na portalu Partnera poprzez zintegrowany moduł na jego stronie (dane Użytkownika).
 1. 2.1 MicroStep wykorzystuje dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, m.in. w celach tworzenia dopasowanych ofert handlowych. Odbywa się to na zasadzie spersonalizowanej reklamy lub e-maili. Spersonalizowana reklama polega między innymi na wyświetlaniu np. odpowiednich banerów reklamowych wyświetlanych na portalach, dopasowanych do dotychczasowych wyborów Użytkownika. Inną formą personalizacji reklam jest jej dopasowanie do dotychczasowych wyborów – zakupów Użytkownika.
 2. 2.2 O ile Partner przekaże MicroStep adresy elektroniczne osób trzecich lub wprowadzi je w odpowiednich modułach - otrzyma informację zwrotną, czy dany Użytkownik wyraził zgodę na reklamy elektroniczne generowane przez MicroStep lub Partnerów. Jeśli takowa zgoda ma miejsce MicroStep może przesyłać reklamę tylko w imieniu i na zlecenie Partnera. Jeśli mimo zapewnień Partnera zgoda na reklamę elektroniczną nie została wydana, Partner zobowiązany jest do zwolnienia MicroStep z odpowiedzialności od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz rekompensaty powstałych szkód.
 3. 2.3 Partner zobowiązany jest do niezwłocznego informowania MicroStep o każdorazowym odwołaniu przez Użytkownika zgody na wysyłanie reklam na drodze elektronicznej.
 4. 2.4 W przypadku, gdy Klienci Partnera wyrazili zgodę na otrzymywanie reklam elektronicznych wyłącznie od Partnera a MicroStep wysyła reklamy elektroniczne w imieniu Partnera, Partner stanowi jedyną odpowiedzialną za reklamę elektroniczną stronę. Partner zobowiązany jest do zwolnienia MicroStep z wszelkiej odpowiedzialności wobec roszczeń osób trzecich oraz rekompensaty wszelkich szkód, powstałych w wyniku braku tejże zgody.
 1. 3.1 MicroStep uprawniony jest na czas nieokreślony oraz bez ograniczeń w stosunku do Partnera do pobierania, przetwarzania oraz wykorzystywania na cele własne, marketingowe oraz w celach prowadzenia statystyk danych zamieszczanych na portalach a przede wszystkim danych osobowych Użytkowników, które zostały wprowadzone podczas procesu rejestracji, rezerwacji czy też składania zamówień. Poza zamówieniami czy też rezerwacjami Użytkowników jedynie MicroStep ma wyłączne prawo do przekazywania Partnerowi danych Użytkowników. MicroStep zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych przekazanych Partnerowi przez Użytkowników podczas rezerwacji czy też składania zamówień również po zakończeniu niniejszej umowy.
 2. 3.2 MicroStep jest również uprawniony na czas nieokreślony oraz bez ograniczeń do pobierania, przetwarzania oraz wykorzystywania na własne cele danych zapisanych w modułach. Dotyczy to również danych, które Partner otrzymuje od Użytkownika, jak również danych, które sam wprowadza do modułu.